ประกาศ

สอบ อทวท 20 ก.พ. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร ประจำปี 2561 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 1 คน
อื่นๆ 07 ก.พ. 62
ประกาศฯเรื่อง การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
สอบ อทวท 06 ก.พ. 62
การขอรับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 และ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม)
ฝึกอบรม 30 ม.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตรของทันตแพทยสภา ประจำปีการศึกษา 2562
สอบ อทวท 25 ม.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร ประจำปี 2561 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 1 คน
สอบ อทวท 21 ธ.ค. 61
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่ออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 สาขาทันตกรรมประดิษฐ์
อ่านประกาศเพิ่มเติม »
การประชุมวิชาการ