ประกาศ

สอบ อทวท 20 มี.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร ประจำปี 2561 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จำนวน 1 คน
ฝึกอบรม 08 มี.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีการศึกษา 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝึกอบรม 08 มี.ค. 62
ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบปฏิบัติ (ดัดลวด) และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน ประจำปีการศึกษา 2562 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลือกตั้ง 27 ก.พ. 62
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง กำหนดการดำเนินการเลือกตั้งประธาน รองประธาน และสรรหาคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย วาระที่ 7 (พ.ศ.2562-2565)
สอบ อทวท 20 ก.พ. 62
ประกาศฯ เรื่อง อนุมัติผู้ได้รับวุฒิบัตร ประจำปี 2561 สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จำนวน 1 คน
อื่นๆ 07 ก.พ. 62
ประกาศฯเรื่อง การรับรองผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตร ตามเกณฑ์การสอบก่อนปี พ.ศ. 2561 ให้มีคุณวุฒิเทียบเท่าปริญญาเอก
อ่านประกาศเพิ่มเติม »
การประชุมวิชาการ