การชำระค่าบำรุง/รักษาสถานภาพ
สำหรับผู้ฝึ​กอบรมเพื่อวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

การชำระค่าบำรุง/รักษาสถานภาพ ประจำปี 2558, 2559, 2560, 2561